Revision history of "Gryka Kora 10 Kg Bigagropl"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 01:32, 5 July 2020Dollthing79 (talk | contribs). . (7,701 bytes) (+7,701). . (Created page with "<p> Pierwszym prezesem (do kwietnia 1945 r.) był dr Józef Zieliński - były prezes Towarzystwa Przyjaciół Lekcji w Stanisławowie, następnie Stanisław Zieli...")